dachy mury Bud24 przetargi dekarze forum kontakt
Badanie okienEtykieta wyrobu pod kontroląMOBILNE 
Laboratorium Techniki Budowlanej s.c.
Anna Mścichowska, Adam Mścichowski 
+48 74 854 51 12 
+48 696 050 073 
biuro@badaniaokien.pl
www.badaniaokien.pl

ETYKIETA WYROBU POD KONTROLĄ
  cz. 1

Proces oceny zgodności dla producenta okien i drzwi to jeden z najistotniejszych etapów działalności fabryki obejmujący:
  • wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji na poziomie dokumentacji i procesu produkcyjnego, - zidentyfikowanie rodziny wyrobów,
  • wytypowanie reprezentatywnych okien i/lub drzwi do badań wstępnych typu (ITT),
  • znajomość norm oraz przepisów i w końcu wprowadzenie do obrotu gotowego wyrobu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami włącznie z etykietą i znakiem CE – inaczej też zwaną kartą charakterystyk wyrobu. 
Doświadczenie wykazuje, że ten ostatni element jest najbardziej zaniedbany lub też czasem zupełnie martwy. Tym czasem informacje z etykiety są oczywistym punktem wyjścia np. podczas kontroli nadzoru budowlanego czy też informacją dla inwestora lub klienta.W normie wyrobu PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 wszystkie informacje dotyczące oznakowania znakiem CE wraz z informacjami towarzyszącymi są opisane na przykładach, ale…. Trzeba oczywiście posiadać i rozumieć normę. Nie zawsze ten specyficzny naukowo-prawny język jest do przyswojenia za „pierwszym razem”. Poniżej przykłady dla dwóch różnych okien,w których poprawnie zostały przygotowane etykiety ze znakiem CE.

Okna zbadane. Wstępne badanie typu (ITT). Właściwości podstawowe. 3 system oceny zgodności wyrobów.
Przykłady etykiet ze znakiem CE dla okien zawierających się w rodzinie wyrobów, dla których powyższe okna były reprezentantamiProducent powinien spełnić każde określone wymaganie, tzn. właściwości okien lub drzwi powinny być zgodne z określonymi wymaganiami (normy, przepisy) lub nawet od nich korzystniejsze. W przeciwnym razie wyrób nie jest wystarczająco „sprawny” do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem
jego przeznaczenia. Np. jeśli producent podaje na klasyfikacji wartość npd. (osiągi nie zostały określone, nie zbadane), dla jakiejś właściwości a z kolei przepisy krajowe wymagają określenia dla danej cechy konkretnej wartości do zastosowania w danym obiekcie. Reasumując: producent może podać niższe parametry od osiągniętych podczas badań lub obliczeń pamiętając jednak, że muszą one spełniać wymagania przepisów kraju i zamierzonego przeznaczenia.

Oprócz „karty charakterystyki” producent powinien również zapewnić informację takie jak:
• przechowywanie i transport - jeśli producent nie jest odpowiedzialny za instalowanie wyrobu,
• wymagania i instrukcje montażu - jeśli producent nie jest odpowiedzialny za instalowanie wyrobu,
• sposób postępowania przy konserwacji, instrukcje dotyczące obsługi użytkowania wraz z bezpieczeństwem użytkowania.

Źródło: Adam Mścichowski (MOBILNE Laboratorium)
Opracowanie: Redakcja

07-10-2011

Plan kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2011
 
Plan kontroli na rok 2011 uwzględnia przeprowadzenie większej, bo w 79%, liczby kontroli wyrobów budowlanych u sprzedawców, natomiast kontrole u producentów i importerów prowadzone będą przede wszystkim w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli prowadzonych u sprzedawców. Wyroby oznakowane CE (lub CE i znakiem budowlanym) stanowią ogółem 53% wszystkich wyrobów objętych kontrolami, tj. o 8 % więcej w stosunku do - założonych w wytycznych - 45%.Odpowiednio do sytuacji na rynku lokalnym, część wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego zaplanowała wyższy procentowo udział wyrobów budowlanych oznakowanych CE. Zakres kontroli obejmuje kontrolę oznakowania, prowadzoną we wszystkich przypadkach kontrolowanych wyrobów budowlanych (zarówno u sprzedawców, jak i u producentów i importerów), natomiast kontrola dokumentacji jest dokonywana u wszystkich producentów oraz u importerów, jeżeli nie został ustanowiony upoważniony przedstawiciel producenta

Źródło - na podstawie opracowania Departamentu Wyrobów Budowlanych.


Podstawą do oznakowania wyrobów znakiem CE jest przygotowana odpowiednia deklaracja zgodności, która powinna zawierać (3 system oceny zgodności):
• nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela oraz miejsce produkcji,
 opis wyrobu (typ, identyfikacja, zastosowanie),
• postanowienia, z którymi wybór jest zgodny,
• szczególne warunki odnoszące się do stosowania wyrobu, np. zastrzeżenia dotyczące stosowania w określonych warunkach,
• nazwę i adres notyfikowanego laboratorium lub laboratoriów, które brały udział w ocenie zgodności wyrobów,
• nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do podpisywania deklaracji w imieniu producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Wyroby budowlane na podstawie przepisu art. 22c u producenta, importera lub sprzedawcy mogą być poddawane badaniom kontrolnym w celu ustalenia, czy wyrób rzeczywiście posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe.

Dotychczasowe brzmienie art.25 ust. 1 uniemożliwiało przeprowadzenie badań kontrolnych wyrobu budowlanego, jeżeli z przedstawionych dokumentów związanych z oceną zgodności wyrobu wynikało, że wyrób spełnia wymagania określone ustawą oraz ograniczało możliwość ich dokonywania wyłącznie do wyrobów kontrolowanych u producenta.

Źródło - Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 21 maja 2010r.


Zarówno deklaracja jak i oznakowanie CE wraz informacjami towarzyszącymi powinny być wydane w akceptowanych językach przez Państwa Członkowskie UE, w zależności od kraju jego przeznaczenia. Znak CE wraz z informacjami towarzyszącymi producent powinien umieszczać w sposób widoczny i nieusuwalny w co najmniej jeden z poniższych sposobów:

• na oknie lub drzwiach pod warunkiem, że będzie widoczny przy otwartych skrzydłach,
• na przymocowanej etykiecie,
• na opakowaniu wyrobu,
• w dokumentach handlowych lub technicznych dostarczanych przez producenta.

W wyniku nowelizacji przepisów – ustawa o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności – wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego poprzez osobę kontrolującą może pobrać próbki/wyroby do badań kontrolnych składowanych na terenie budowy lub w miejscach jego sprzedaży.

Wyniki z badań przeprowadzonych w niezależnym laboratorium mogą stanowić podstawę do wszczęcia kontroli u sprzedawcy i producenta wyrobu. Może to spowodować wycofanie całej partii wyrobów z rynku lub nawet jego zniszczenie jeśli stwarza zagrożenie. Ponadto jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości związane z powyższą ustawą to podmiot kontrolowany (a nie jak dotychczas tylko producent) będzie musiał pokryć koszty związane z: transportem, badaniami i przechowywaniem. To co producent deklaruje musi odpowiadać parametrom okna w praktyce.

Źródło: Adam Mścichowski MOBILNE Laboratorium
Opracowanie: Redakcja

KOMENTARZE
Dodaj swój komentarz

Nick:

Wpisz kod z obrazka:

Kod nieczytelny?
Aktualnie brak komentarzy
PARTNERZY

 
|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentów   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz się do bazy firm okiennych   |   Wpisz się do bazy firm handlowych   |
RST Supported by
tutaj235

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij